Dla Przedsiębiorców

PolSEFF2 oferuje przedsiębiorcom dostęp do finansowania i wiedzy niezbędnej przy realizacji inwestycji modernizacyjnych, których celem jest między innymi poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii.
Każdy przedsiębiorca, który sfinansuje realizację zakwalifikowanej do programu inwestycji za pośrednictwem banku uczestniczącego w programie będzie mógł liczyć na korzyści:

 • roczne oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii o co najmniej 20%
 • dotację (premię inwestycyjną) udzielaną przez NFOŚiGW w wysokości 10% lub 15% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych Programu,  przeznaczoną na częściową spłatę zaciągniętego kredytu
 • bezpłatną, profesjonalną pomoc techniczną inżynierów - ekspertów PolSEFF obejmującą wsparcie przy składaniu wniosków, ocenę techniczno-finansową inwestycji, wykonanie dla projektów kwalifikujących się do uzyskania finansowania audytów energetycznych
 • łatwy dostęp do bazy zweryfikowanych urządzeń i technologii oferujących podniesienie efektywności energetycznej dzięki stworzeniu i udostępnieniu listy LEME
 • dostępność programu na terenie całego kraju poprzez lokalne oddziały uczestniczących w programie instytucji finansowych

Program PolSEFF2 uwzględnia również fakt, iż czas jest dzisiaj jednym z decydujących czynników wpływających na realizację projektów inwestycyjnych. W rezultacie przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch opcji finansowania inwestycji: uproszczonej na bazie listy LEME oraz standardowe.

Koszty kwalifikowalne

Do Kosztów Kwalifikowanych zalicza się wszystkie koszty ponoszone przez Beneficjenta związane z przygotowaniem, realizacją, wdrożeniem i weryfikacją Projektu, prowadzące do spełnienia kryteriów Programu PolSEFF2, a w szczególności obejmujące koszty:

 • projektowania,przygotowania i sporządzenia dokumentacji technicznej, w tym: audytów i ocen energetycznych, raportów, certyfikatów, świadectw (w tym: Świadectw Charakterystyki Energetycznej), itp.
 • nabycia urządzeń, materiałów, technologii
 • instalacji urządzeń, materiałów, technologii
 • uruchomienia urządzeń, materiałów, technologii
 • prac budowlano-montażowych
 • zakupu i wdrożenia Systemów Zarządzania Energią (opcjonalnie).